Budowa drogi wojewódzkiej
od drogi wojewódzkiej nr 455
do drogi krajowej nr 98

realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj

Kontrakt obejmuje

Zaprojektowanie (uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zezwoleń, uzgodnień i decyzji lub zmian decyzji już uzyskanych) i wybudowanie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 o długości około 9,85 km tj. od km 8+070 do km 17+919 w układzie przejściowym.

Uzyskanie ostatecznej decyzji dotyczącej pozwolenia na użytkowanie na podstawie wymagań zawartych w PFU od km 8+070 do km 10+050 i od km 13+496,5 do km 17+919 oraz od km 10+050 do km 13+496,5 na podstawie wymagań zawartych w PFU wykonanym przez Promost-Wisła Sp. z o.o. (PFU Promost-Wisła).


W ramach przedmiotowego zadania zostaną zaprojektowane i wykonane:

 • odcinek drogi wojewódzkiej o nawierzchni bitumicznej lub betonowej od km 8+070,00 do km ok. 8+420, od km ok. 17+350 do km 17+919,44 oraz w okolicy rond w układzie docelowym,
 • odcinek drogi wojewódzkiej o nawierzchni bitumicznej lub betonowej od km ok. 8+420 do km ok 17+350 w układzie przejściowym,
 • skrzyżowania dwupoziomowe drogi z liniami kolejowymi: km ok. 8+249 projektowanej drogi wojewódzkiej z linią kolejową nr 292 - Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice i planowaną Trasą Swojczycką oraz w km ok. 17+555 projektowanej drogi wojewódzkiej z linią kolejową nr 143 –Kluczbork – Wrocław Mikołajów,
 • skrzyżowania jednopoziomowe z innymi drogami typu rondo: w km ok. 10+300 DW skrzyżowuje się z drogą powiatową nr 1922D odcinek Kiełczówek – Dobrzykowice, w km ok.13+240 projektowana droga przecinać będzie istniejącą drogę powiatową 1920D, odc. Kiełczów– Śliwice (PFU Promost -Wisła),
 • włączenie do drogi krajowej nr 98 w miejscu skrzyżowania z Łącznikiem „Długołęka” Autostradowej Obwodnicy Wrocławia poprzez skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną oraz jednojezdniowy wiadukt drogowym nad skrzyżowaniem na kierunku BŁD – Łącznik „Długołęka” w km ok. 17+919 (koniec drogi wojewódzkiej),
 • skrzyżowania jednopoziomowe, jednojezdniowe, skanalizowane z innymi drogami : w km ok. 9+350 skrzyżowanie jednostronne z planowaną drogą gminną gminy Czernica oznaczoną symbolem DKZ1 na działce nr 292 AM 2 Obręb Dobrzykowice z dodatkowymi pasami włączenia i wyłączenia, w km ok. 13+893 DW krzyżować się będzie z drogą powiatową nr 1918 D Kiełczów -Piecowice, w km ok. 16+901 projektowana droga wojewódzka krzyżować się będzie z drogą gminną (ul. Bławatna w Mirkowie) łączącą Mirków z miejscowościami Kamień i Długołęka,
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą wojewódzką i ich nawiązania do nowego układu komunikacyjnego w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy w tym uzgodnienie z ich zarządcami zakresu budowy lub przebudowy,
 • drogi dojazdowe i serwisowe (obsługujące tereny przyległe do drogi wojewódzkiej),
 • most w km ok. 11+600 przechodzącą przez teren Natury 2000 (Lasy Grędzińskie – PLH020081), a dalej przez rzekę Widawę (PFU Promost - Wisła),
 • obiekty inżynierskie w ciągu drogi wojewódzkiej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą wojewódzką, w tym uzgodnienie z ich zarządcami zakresu budowy lub przebudowy,
 • wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe (w tym umocnione), kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, przepusty, betonowe korytka ściekowe, drenaże i inne prace niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu odwodnienia,
 • urządzenia ochrony środowiska: ekrany nieprzeźroczyste zmniejszające ryzyko zderzeń nietoperzy z samochodami, przejścia dla małych zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno – naprowadzającym, zieleń maskująca, zieleń kompensacyjna, odtworzenie około 2 ha lasu łęgowego (w gestii Wykonawcy jest pozyskanie terenu na wykonanie tej kompensaty), inne elementy rozwiązań szczegółowych wymagane w uzyskanej przez Wykonawcę decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
 • infrastruktura związaną z drogą wojewódzką, drogami dojazdowymi i serwisowymi oraz ciągami pieszo - rowerowymi zlokalizowaną w ich ciągu w tym: sieci energetyczne zasilające, oświetleniowe, sygnalizacyjne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 • przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, gazociągu wysokiego ciśnienia, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, urządzeń melioracyjnych , urządzeń kolejowych i innych,
 • zieleń drogowa,
 • oświetlenie drogowe,
 • sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z drogą gminną (ul. Bławatna w Mirkowie),
 • sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 98,
 • sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z drogą powiatową 1918D,
 • automatyczna stacja ostrzegania przed gołoledzią (PFU Promost - Wisła),
 • system do preselekcji ważenia pojazdów w ruchu dla obu kierunków jazdy,
 • plac do ważenia pojazdów ciężarowych,
 • oznakowanie drogi wojewódzkiej i dróg związanych oraz wyposażenie ww. drogi w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne z uwzględnieniem lokalizacji w okolicy przepustów,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp, zabezpieczenie skarp nasypu przeciw wodom powodziowym,
 • reprofilacja, udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, teren budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę,
 • dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizowanie ww. zobowiązania,
 • wznowienie / ustalenie granic projektowanego pasa drogowego i opracowanie przebiegu granic całego pasa drogowego w układzie docelowym (pod dwie jezdnie),
 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową uzgodnioną z zarządcami dróg publicznych w zakresie wywołanym budową drogi wojewódzkiej i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
 • przewidzieć na terenie prowadzonych prac pomiarowych i budowlanych, prace związane z rozpoznaniem saperskim, zabezpieczeniem miejsca znalezienia przedmiotów, usuwaniem, klasyfikacją, przewożeniem przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz doprowadzenie do ich zniszczenia,
 • uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót ziemnych w trybie prac konserwatorskich, stały nadzór archeologiczny, prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową w czasie budowlanych robót wraz z opracowaniem dokumentacji badań archeologicznych, zakończonych sprawozdaniem potwierdzonym przez DWKZ,
 • nadzór środowiskowy.

Parametry drogi

Droga wojewódzka - km 8+070,00 do km ok. 8+420, od km ok.17+350 do km 17+920,
okolice rond w układzie docelowym

Klasa techniczna drogi G 2x2
Przekrój drogowy
Prędkość projektowa Vp 70 km/h
Prędkość miarodajna Vm 90 km/h*
Szerokość jezdni 2 x 3,5 m plus obustronne opaski
Szerokość opaski 0,5 m
Szerokość pasa dzielącego min. 3,0 m
Szerokość pobocza ulepszonego min. 1,25 m
Pochylenie poprzeczne na prostej 2%
Kategoria ruchu KR5
Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchnię jezdni 115 kN/oś
* Ze względu na dostępną możliwość kształtowania wysokościowego (wysokie nasypy nad istniejącą infrastrukturą drogową i PKP)
na odcinkach km 8+070 do ok. km 8+550 oraz ok. km 17+300 do km 18+210 zastosowano prędkość miarodajną Vm=70 km/h.


Droga wojewódzka km ok. 8+420 do km ok. 17+350 (z wyłączeniem rond) w układzie przejściowym

Klasa techniczna drogi G 1x2
Przekrój drogowy
Prędkość projektowa Vp 70 km/h
Prędkość miarodajna Vm 90 km/h
Szerokość jezdni 2 x 3,5 m plus obustronne opaski
Szerokość opaski 0,5 m
Szerokość pobocza ulepszonego min. 1,25 m
Pochylenie poprzeczne na prostej 2%
Kategoria ruchu KR5
Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchnię jezdni 115 kN/oś