Budowa drogi wojewódzkiej
od drogi wojewódzkiej nr 455
do drogi krajowej nr 98

realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj

> UMOWA NUMER

NI.2720.125.2015 zawarta dnia 20 lutego 2017 r.

> NAZWA PROJEKTU

Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455
do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

> WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTU Z FUNDUSZY ŚRODKÓW UNIJNYCH

Projekt jest przeznaczony do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Projekt został ujęty w wykazie projektów pozakonkursowych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Cel i lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji - Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98

Celem projektu jest wybudowanie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98. Powyższy odcinek stanowi etap będący kontynuacją inwestycji polegającej na realizacji nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami zlokalizowanymi na południowowschodnich i wschodnich obrzeżach miasta Wrocławia (Bielan Wrocławskich), poprzez rejon miejscowości Żerniki Wrocławskie, Świętą Katarzynę, Siechnice, Łany, Kiełczówek, Kiełczów, do drogi krajowej nr 98 w rejonie miejscowości Długołęka (tzw. BŁD, Wschodnia Obwodnica Wrocławia).

Zadaniem tej inwestycji będzie odciążenie miasta Wrocławia od ruchu generowanego przez gminy powiatu wrocławskiego, a także od ruchu zewnętrznego, którego punktem docelowym są owe gminy. Odcinek ten wzbogaci układ komunikacyjny powiatu i województwa na wschód od Wrocławia, skróci czas i poprawi jakość dojazdu z drogi wojewódzkiej nr 455, Gminy Czernica, rejonu Wojnowa do gminy Długołęka w kierunku północnym (z możliwością kontynuacji podróży drogą krajową nr 98) bez konieczności przejazdu przez Wrocław. Powstanie nowej drogi będzie skutkowało poprawą bezpieczeństwa na odciążonych od ruchu odcinkach istniejącej sieci dróg w obszarze oddziaływania drogi wojewódzkiej tj. ulicach miasta Wrocławia i drogach powiatu wrocławskiego. Ponadto wybudowanie nowej drogi wojewódzkiej uczyni przyległe tereny bardziej atrakcyjnymi zarówno dla mieszkańców jak i potencjalnych inwestorów, co powinno skutkować ich gospodarczą aktywizacją. Bezpośrednie korzyści wynikające z funkcjonowania odcinka drogi wojewódzkiej to również zwiększenie wewnątrzregionalnej spójności oraz integrację regionu z resztą kraju i Europy poprzez łączność z siecią TEN-T.

Podstawowe informacje o inwestycji


Podpisanie Umowy: 20 lutego 2017 r.
Termin wykonania: 45 miesięcy od dnia podpisania umowy
tj. 19 listopada 2020 r.
Czas na wykonanie projektu wraz z uzyskaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzją ZRiD:
do 9 lutego 2019 r.
Czas na realizację robót budowlanych: 25 miesięcy
Wartość inwestycji: 104 395 473,87 zł (brutto)
84 874 369,00 zł (netto)

Inwestycja polega na wybudowaniu drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 o długości ok. 9,85 km w układzie jednojezdniowym (w przyszłości planowana jest dobudowa drugiej jezdni).

Obiekty inżynierskie to m.in.:
 • 2 wiadukty nad liniami kolejowymi,
 • wiadukt nad drogą krajową 98,
 • wiadukt nad ul. Wierzbową,
 • most nad rzeką Widawą,
 • mosty nad rzeką Topór,
 • przepusty.

Planowana do budowy droga będzie się składać m.in. z: jezdni dwupasowej (2x3,50m) z obustronnymi opaskami (2x0,50m) oraz utwardzonymi poboczami (2x1,25m), ciągu pieszo-rowerowego, dróg dojazdowych i serwisowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, oraz obiektów inżynierskich.

Droga rozpocznie się za skrzyżowaniem z ulicą Strachocińską, na którym jest już wybudowane rondo. Droga wojewódzka poprzez wiadukt drogowy będzie przekraczać linię kolejową nr 292 - Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice oraz planowaną Trasę Swojczycką.

Droga wojewódzka będzie krzyżować się z innymi drogami w następujący sposób:
 • z planowaną drogą gminną gminy Czernica - skrzyżowanie skanalizowane,
 • z drogą powiatową nr 1922D, odcinek Kiełczówek – Dobrzykowice - rondo,
 • z drogą powiatową 1920D, odcinek Kiełczów – Śliwice - rondo,
 • z drogą powiatową nr 1918D - skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną,
 • z drogą gminną (ulica Bławatna w Mirkowie) łączącą Mirków z miejscowościami Kamień i Długołęka - skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną.

Projektowana droga wojewódzka przekraczać będzie linię kolejową nr 143 – Kluczbork – Wrocław Mikołajów poprzez wiadukt dwujezdniowy.

Koniec drogi wojewódzkiej zostanie włączony do drogi krajowej nr 98 w miejscu skrzyżowania z Łącznikiem „Długołęka” Autostradowej Obwodnicy Wrocławia poprzez skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną oraz jednojezdniowy wiadukt drogowy nad skrzyżowaniem na kierunku BŁD – Łącznik „Długołęka”.

Wybudowany nad rzeką Widawą most prowadził będzie przez tereny Natura 2000.